Advanced search

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zapni.Tv s.r.o. , IČO: 03919374, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „Zapni.Tv s.r.o.“) a podmínky užívání elektronických systémů společnosti Zapni.Tv s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 • Zapni.Tv s.r.o. vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů (dále jen “Všeobecné obchodní podmínky”).
 • Všeobecné obchodní podmínky hodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž Zapni.Tv s.r.o. vstupuje v souvislosti s užíváním jejích elektronických systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy a evidence osobních údajů pro zaměstnavatele.
 • Definice elektronických systému je uvedena níže v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek.
 • Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Definice použitých pojmů

Pojmy použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam

 • Elektronické systémy Zapni.Tv s.r.o.: Internetové stránky a počítačové programy provozované Zapni.Tv s.r.o., určené k uživáním inzerenty.
 • Elektronické systémy Zapni.Tv s.r.o. jsou určeny pouze pro podnikatelské subjekty.
 • Užívání elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o.: Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a počítačových programů vytvořených ze strany Zapni.Tv s.r.o., které jsou přístupné třetím osobám.
 • Uživatel: Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách Zapni.Tv s.r.o., která používá Elektronické systémy Zapni.Tv s.r.o. dostupné na počítačové síti internet.
 • Inzerent: Právnická či fyzická osoba podnikající, která uzavře s Zapni.Tv s.r.o. smlouvu o poskytování služeb definovaných v článku 4. Všeobecných obchodních podmínek.
 • Reklamní prostor: Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

3. Přehled služeb Zapni.Tv s.r.o.

Inzerce pracovních pozic a automatizované zpracování dat. Služba inzerce volných pozic a automatizované zpracování dat spočívá v automatizovaném zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice při využití Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.

Reklamní služby

Reklamními službami se rozumí služby poskytované ze strany Zapni.Tv s.r.o. Inzerentovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru na nebo prostřednictvím Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. ve prospěch Inzerenta.

4. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

 • Uživatelé a Inzerenti se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Zapni.Tv s.r.o..
 • Uživatelé a Inzerenti se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.
 • Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel nebo Inzerent, který tyto informace uložil do Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o.. Uživatel a Inzerent tímto výslovně souhlasí s tím, aby Zapni.Tv s.r.o. uchovávala informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele či Inzerenta.
 • Uživatel a Inzerent tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s inzerentem či Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. Uživatelem či inzerentem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Inzerent či Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

5. Nakládání s prezentovanými informacemi

Zapni.Tv s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

 • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, dobrými mravy;
 • nabídek práce, ve kterých Inzerent podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro Uživatele;
 • nabídek práce a brigád, které využívají systémů multilevelmarketing (MLM);
 • více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice;
 • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů;
 • informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí;
 • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Zapni.Tv s.r.o. nebo jiných fyzických či právnických osob;
 • přímých internetových odkazů na pracovní pozice Inzerenta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele registraci.

Zapni.Tv s.r.o. je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. Zapni.Tv s.r.o. je oprávněna upozornit Uživatele nebo Inzerenta na rozpor jeho jednání s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o., a to i bez souhlasu Inzerenta nebo Uživatele.

Zapni.Tv s.r.o. si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. Uživatelem či inzerentem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.

6. Předání podkladů a termín zahájení služeb

 • Uživatelé a Inzerenti jsou povinni předat Zapni.Tv s.r.o. podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o., pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě využití Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované části Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. inzerentem (tj. prostřednictvím nové registrace Inzerenta), pak jsou informace zobrazeny na Elektronických systémech Zapni.Tv s.r.o. po ověření této nové registrace Inzerenta, nejdéle však do 2 pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje Zapni.Tv s.r.o. zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do deseti pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.
 • Termín započetí služby ze strany Zapni.Tv s.r.o. v případě služeb poskytovaných dle bodu 4. Všeobecných obchodních podmínek bude uveden v samostatné objednávce nebo sjednán ve smlouvě.
 • Inzerent je povinen se před započetím poskytování služeb ze strany Zapni.Tv s.r.o. zaregistroval do příslušného Elektronického systému Zapni.Tv s.r.o. jako hlavní uživatel. Inzerent má právo vytvářet další uživatelské účty (podúčty)
 • Inzerent má právo v příslušném Elektronickém systému Zapni.Tv s.r.o. dynamicky vytvářet, upravovat, publikovat, pozastavovat a archivovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
 • Každá jednotlivá pozice bude ze strany Zapni.Tv s.r.o. prezentována službou www na Internetu po inzerentem stanovenou dobu. Zapni.Tv s.r.o. zobrazí pozici nejpozději do 5 (pěti) hodin od okamžiku vložení inzerentem do Elektronického systému Zapni.Tv s.r.o. v případě, že je nainstalován na serverech provozovaných Zapni.Tv s.r.o..

7. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

 • Uživatelé a Inzerenti se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, Inzerentech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Zapni.Tv s.r.o..
 • Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
 • Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi Zapni.Tv s.r.o. a inzerentem.
 • Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Inzerenta, zavazuje se Zapni.Tv s.r.o., že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Zapni.Tv s.r.o..
 • Zapni.Tv s.r.o. se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Zapni.Tv s.r.o. bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

8. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

 • Zapni.Tv s.r.o. přijímá objednávky od svých Inzerentů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4. Všeobecných obchodních podmínek. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení Zapni.Tv s.r.o..
 • Objednávky na služby automatizovaného zpracování dat poskytované elektronickou formou přijímá Zapni.Tv s.r.o. především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na Elektronických systémech Zapni.Tv s.r.o.. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo faxem.
 • Zapni.Tv s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že ji podala osoba nebo zástupce společnosti, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s Zapni.Tv s.r.o.. Dále pokud by realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Zapni.Tv s.r.o.
 • Nedojde-li k odmítnutí objednávky, zahájí Zapni.Tv s.r.o. poskytování služby bez zbytečného odkladu.
 • Inzerent bere na vědomí, že Zapni.Tv s.r.o. vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti Inzerenta; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany Zapni.Tv s.r.o. dojde k zahájení poskytování služby.

9. Uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:
  • okamžikem započetí poskytování služeb;
  • uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky.
 • Zapni.Tv s.r.o. si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas Inzerenta vyrozumí.
 • Inzerent uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách a respektováním technických možností média internet a Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o.. A dále s obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

10. Ceny a platební podmínky

 • Za poskytnuté služby uhradí Inzerent Zapni.Tv s.r.o. cenu dle ceníku služeb Zapni.Tv s.r.o. platného ke dni doručení objednávky Zapni.Tv s.r.o.. Ceníky jsou zveřejněny v Elektronických systémech Zapni.Tv s.r.o..
 • Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Zapni.Tv s.r.o. vystaví Inzerentovi fakturu do 15 dnů ode dne přijetí objednávky. Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
 • Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje první den poskytování služby ze strany Zapni.Tv s.r.o., nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany Zapni.Tv s.r.o..
 • Inzerent nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.
 • Zapni.Tv s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.
 • V případě, že Inzerent je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je Zapni.Tv s.r.o. oprávněna přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena inzerentem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Zapni.Tv s.r.o.. Inzerent nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.
 • Inzerent souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

11. Předplatné inzerce

 • Inzerent bere na vědomí, že kredity zakoupené v rámci služby „Balíčky kreditního předplatného“ anebo roční objednávky služeb se v případě jejich nevyčerpání nevracejí. Kredity se převádějí do dalšího období až do jejich úplného vyčerpání.
 • Inzerent se zavazuje využívat služeb Zapni.Tv s.r.o. výhradně pro svou vlastní potřebu.

12. Ukončení smlouvy

 • Zapni.Tv s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže podklady dodané inzerentem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, Inzerent je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči Zapni.Tv s.r.o.. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zapni.Tv s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že Inzerent je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy. Pokud Inzerent poškozuje dobré jméno Zapni.Tv s.r.o.. Inzerent požaduje prezentování informací na Elektronických systémech Zapni.Tv s.r.o., které jsou v rozporu se Všeobecných obchodních podmínek;
 • Inzerent je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do druhého dne ode dne zahájení poskytování služby, a to pouze v případě, že u službeb neobdržel Inzerent v Elektronickém systému Zapni.Tv s.r.o. žádnou reakci uchazeče na inzerci. Inzerent je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany Zapni.Tv s.r.o. po dobu delší než 3 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.
 • Smlouva uzavřená mezi Zapni.Tv s.r.o. a inzerentem zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;
 • Dohodou Zapni.Tv s.r.o. a Inzerenta.
 • V případě prodlení Inzerenta s úhradou ceny za služby vzniká Zapni.Tv s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

13. Odpovědnost za škodu

 • Zapni.Tv s.r.o. je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení Zapni.Tv s.r.o., a to po dobu, po kterou trval výpadek.
 • Zapni.Tv s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Zapni.Tv s.r.o.. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zapni.Tv s.r.o.. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Zapni.Tv s.r.o., zavazuje se Zapni.Tv s.r.o. bez zbytečného odkladu uvědomit Inzerenta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Zapni.Tv s.r.o. pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.
 • Odpovědnost Zapni.Tv s.r.o. za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Zapni.Tv s.r.o. v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Zapni.Tv s.r.o. a inzerentem je omezena na částku uhrazenou inzerentem za služby na základě uzavřené smlouvy. Zapni.Tv s.r.o. není povinna nahradit Inzerentovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

14. Autorská práva a ochranné známky

 • Inzerent je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Zapni.Tv s.r.o. použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Zapni.Tv s.r.o. neodpovídá za porušení autorských práv inzerentem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných inzerentem. V případě, že Zapni.Tv s.r.o. vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení inzerentem jakákoli škoda, zavazuje se ji Inzerent Zapni.Tv s.r.o. nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Zapni.Tv s.r.o. vyzván.
 • Inzerent není oprávněn užít Elektronické systémy Zapni.Tv s.r.o. nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Zapni.Tv s.r.o.. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Uživatelů.
 • Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech Zapni.Tv s.r.o. je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Zapni.Tv s.r.o., jsou zakázány.

15. Zpracování osobních údajů

 • Zapni.Tv s.r.o. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Zapni.Tv s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje Inzerentovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. Zapni.Tv s.r.o. je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
 • Zapni.Tv s.r.o. prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Inzerent, osobní údaje budou získány prostřednictvím Elektronických systému Zapni.Tv s.r.o. a Zapni.Tv s.r.o. bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Zapni.Tv s.r.o. se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Elektronických systémů Zapni.Tv s.r.o. tak, aby Inzerent jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.
 • Uživatelé i Inzerenti berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech Zapni.Tv s.r.o. jsou ze strany Zapni.Tv s.r.o. zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Zapni.Tv s.r.o. dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

16. Závěrečná ustanovení

 • Zapni.Tv s.r.o. je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi Zapni.Tv s.r.o. a inzerentem či Uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
 • Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.1.2020.